Ple sessió extraordinària dia 23 de desembre

Dilluns, 21 de desembre de 2020 a les 00:00

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l’Alcaldia–Presidència de data 18 de desembre de 2020 (núm. 156/2020) s’ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala Petita, situada al Passatge Roser Ribera s/n, el DIMECRES DIA 23 DE DESEMBRE DE 2020 a les 20:00 hores, aquesta sessió plenària es convoca a la Sala Petita per poder donar compliment a les mesures de distanciament entre els Regidors i, aquesta sessió plenària es convoca a porta tancada.

Darrera actualització: 21.12.2020 | 10:45