Accés directe a: cercador, continguts

DEIXALLERIA MÒBIL

EL PRIMER I TERCER DISSABTE DE CADA MES , DE LES 12:30 A LES 14:00  A L'AVINGUDA PERE TARRÉS .

Els dies festius no hi haurà servei.

HORARIS CONSULTORI MAIG

HORARIS

Admesos i exclosos per gestionar el servei de les piscines municipals,

 

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 47/2018

Vist l'expedient administratiu  del procés de selecció per a la provisió de dues places  per a gestionar el servei de les piscines municipals (inclòs servei de bar), que compren les tasques pròpies d'aquestes instal·lacions amb un Pla d'Ocupació per al municipi de Monistrol de Calders, havent-se donat la màxima difusió a les bases.

Vistes les facultats que m'atorga l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases i de règim local, 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR  la llista d'admesos i exclosos, per a la participació en el l'expedient del procés de selecció de dues places  per a gestionar el servei de les piscines municipals, que compren les tasques pròpies d'aquestes instal·lacions amb un Pla d'Ocupació per al municipi de Monistrol de Calders.

ASPIRANTS ADMESOS:

Núm.

R.E. núm.

Darreres xifres DNI

01

343

.........863C

02

353

..........436L

03

375

..........212T

04

384

..........030Y

05

389

..........329E

ASPIRANT EXCLOSOS:

Núm.

R.E. núm.

 

 

 

 

 

SEGON.- Les entrevistes  es celebraran el proper dia  29 de maig  de 2018, a partir de les 11'00 hores, prèvia citació via telèfon dels participants i, el Tribunal es constituirà el mateix dia i una vegada finalitzades les entrevistes, i estarà format per les següents persones :

-          Presidència:

* Sra.  Judit Sala Carbonés, o persona en qui delegui  del Consorci del Moianès.

-    Vocals:

* Sr. Joan Bofarull Farguell, Secretari-interventor de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sra. Glòria Franquesa Piedra representant dels treballadors a l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

Actuarà de Secretari/a  del Tribunal una administrativa o persona en qui delegui de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

Els membres del tribunal podran ser recusats per les causes establertes a l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'Alcaldessa

Sílvia Sánchez Castejón

Monistrol de Calders a 25 de maig de 2018.

 

llista d’admesos i exclosos, per a la participació en el l’expedient del procés de selecció per a la provisió de dues places de peó de suport a la Brigada d’Obres amb un Pla d’Ocupació per al municipi de Monistrol de Calders .

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 48/2018

Vist l'expedient administratiu  del procés de selecció per a la provisió de dues places  de peó de suport a la Brigada d'Obres amb un Pla d'Ocupació per al municipi de Monistrol de Calders, essencialment per portar a termes les tasques de control diari d'aigües, neteja i funcionament de les piscines municipals,  tasques relacionades amb festes de caràcter puntuals  i altres tasques pròpies de la Brigada d'Obres,  havent-se donat la màxima difusió a les bases..

 

Vistes les facultats que m'atorga l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases i de règim local, 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. RESOLC:

PRIMER.- APROVAR  la llista d'admesos i exclosos, per a la participació en el l'expedient del procés de selecció per a la provisió de dues places de peó de suport a la Brigada d'Obres amb un Pla d'Ocupació per al municipi de Monistrol de Calders .

ASPIRANTS ADMESOS:

Núm.

R.E. núm.

Tres darreres xifres DNI

01

354

...........436L

02

357

...........051S

03

374

...........212T

04

381

..........706H

05

383

..........061Z

06

386

.........408M

07

391

..........732B

ASPIRANT EXCLOSOS:

Núm.

DNI

 

 

 

 

 

SEGON.- Les entrevistes i proves es celebraran el proper dia  29 de maig  de 2018, a partir de les 10'30 hores, prèvia citació via telèfon dels participants i, el Tribunal es constituirà el mateix dia i una vegada finalitzades les entrevistes i proves, i estarà format per les següents persones :

-          Presidència:

* Sra.  Judit Sala Carbonés, o persona en qui delegui  del Consorci del Moianès.

-    Vocals:

* Sr. Josep Mª Vall Pujol , antic treballador de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, o persona en qui delegui.

* Sr. Jordi Fargas Soler, Arquitecte de l'Oficina Tècnica i assessor de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sra. Glòria Franquesa Piedra representant dels treballadors a l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sr. Joan Bofarull Farguell, Secretari-interventor de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

 

Actuarà de Secretari/a  del Tribunal  una administrativa de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

 

Els membres del tribunal podran ser recusats per les causes establertes a l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

L'Alcaldessa

 

Sílvia Sánchez Castejón

 

Monistrol de Calders a 25 de maig de 2018 .

 

llista d’admesos i exclosos, per a la participació en el l’expedient del procés de selecció per a la provisió d’una plaça de jardiner i de suport a la Brigada d’Obres

 

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 49/2018

Vist l'expedient administratiu  del procés de selecció per a la provisió d'una plaça de jardiner i de suport de la Brigada d'Obres municipal, amb un Pla d'ocupació pel Municipi de Monistrol de Calders,   essencialment per la neteja i adequació dels parcs i jardins del municipi, tasques de desbrossar tant el nucli urbà com a la urbanització de la Masia del Solà, i  temes relacionats amb tasques de jardineria, així com també i de forma puntual amb altres tasques pròpies de la Brigada d'Obres, havent-se donat la màxima difusió a les bases.

Vistes les facultats que m'atorga l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases i de règim local, 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. RESOLC:

PRIMER.- APROVAR  la llista d'admesos i exclosos, per a la participació en el l'expedient del procés de selecció per a la provisió d'una plaça de jardiner i de suport a la Brigada d'Obres amb un Pla d'Ocupació per al municipi de Monistrol de Calders .

ASPIRANTS ADMESOS:

Núm.

R.E. núm.

Tres darreres xifres DNI

01

352

..........436L

02

356

..........051S

03

382

..........061Z

 

 

 

ASPIRANT EXCLOSOS:

Núm.

DNI

 

 

 

 

 

 

SEGON.- Les entrevistes es celebraran el proper dia  29 de maig  de 2018, a partir de les 11'30 hores, prèvia citació via telèfon dels participants i, el Tribunal es constituirà el mateix dia i una vegada finalitzades les entrevistes i proves, i estarà format per les següents persones :

 

-          Presidència:

* Sra.  Judit Sala Carbonés, o persona en qui delegui  del Consorci del Moianès.

 

-    Vocals:

* Sr. Josep Mª Vall Pujol , antic treballador de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, o persona en qui delegui.

* Sr. Jordi Fargas Soler, Arquitecte de l'Oficina Tècnica i assessor de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sra. Glòria Franquesa Piedra representant dels treballadors a l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sr. Joan Bofarull Farguell, Secretari-interventor de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

 

Actuarà de Secretari/a  del Tribunal  una administrativa de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

 

Els membres del tribunal podran ser recusats per les causes establertes a l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'Alcaldessa

Sílvia Sánchez Castejón

Monistrol de Calders a 25 de maig de 2018 .

 

Notícies

Totes les notícies | rss

15 Març 2016 ESTACIÓ METEOROLÒGICA

18 Setembre 2015 ZONA WIFI

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

No s'ha trobat cap acte.

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona