Accés directe a: cercador, continguts

NOTA INFORMATIVA "la Colònia" o "Colònia Clarassó"

NOTA INFORMATIVA

En relació a la nau anomenada "la Colònia" o "Colònia Clarassó" volem informar-vos del següent:

De conformitat amb el que estableix l'article 197 del TCLUC 1/10 relatiu als deures legals d'ús, conservació i rehabilitació i ordres d'execució , les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei; en el cas de les naus de "la Colònia" és evident que aquest deure per part dels seus propietaris no s'ha complert .

Aquest mateix article, en els seus apartats 3 i 4 ens parla de les ordres d'execució i ens diu:

3. Els ajuntaments han d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució de les obres necessàries per conservar les condicions a què es refereix l'apartat 1. Les ordres d'execució s'han d'ajustar a la normativa de règim local, amb observança sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb l'audiència prèvia de les persones interessades.

4. L'incompliment injustificat de les ordres d'execució a què fa referència l'apartat 3 habilita l'administració per adoptar qualsevol de les mesures d'execució forçosa següents:

a) L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.

b) La imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 225.2, que es pot reiterar fins que es compleixi l'obligació de conservació.


En el tema de "La Colònia" , el passat mes de  desembre de 2014, des de l'Ajuntament es va detectar el deteriorament de les naus i es va dictar una primera Ordre d'execució , que ordenava , el tancament del recinte, la neteja de les restes d'aïllament, l'eliminació i enderroc de les parets inestables, la presentació d'un certificat de solidesa i la presentació d'un projecte ja sigui d'enderroc o de consolidació, de conformitat  amb la seva classificació de sòl de la zona . Cadascuna d'aquestes actuacions tenia un   termini  diferent en funció de la dificultat d'execució.

Una vegada vençuts els terminis d'aquesta primera ordre d'execució, i vist l'incompliment de la propietat,  la Junta de Govern Local, en sessió  de data 19 de gener de 2015 , va dictar una  segona ordre d'execució, amb els advertiments legals en cas d'incompliment . Els terminis d'aquesta segona ordre eren més curts . A més a més,  aquesta segona ordre es va notificar  als organismes que poden tenir competències en aquest tema , concretament  a l'Agència Catalana de l'Aigua (per la proximitat amb el riu), al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Medi Ambient també de la Generalitat, notificació que varen rebre el 29 de gener .

Posteriorment i després de diverses converses amb els Agents Rurals,  que van lloar les actuacions realitzades per l'Ajuntament per resoldre aquest tema, es va considerar oportú notificar aquesta segona ordre d'execució a l'Agència de Residus de Catalunya, que tot i que pertany al departament de Medi Ambient, i segurament ja en tenia coneixement, es va considerar oportú fer-los una comunicació directament. Escrit aquest que van rebre en data 5 de febrer.

 

En l'informe tècnic de les ordres d'execució es feia l'advertiment exprés a la propietat  de  que  un cop finalitzi el  termini determinat en les ordres  i no s'hagin realitzat les actuacions descrites, l'òrgan competent en pot ordenar l'execució forçosa, respectant el principi de proporcionalitat, pels mitjans d'execució subsidiària o per mitjà de multes coercitives per una quantia de 300 a 3.000 euros per lapses de temps que siguin suficients per complir el que ha estat ordenat.

Donada la importància d'aquest tema, i al fet de que la propietat no havia comunicat res a l'Ajuntament ,  des de l'equip de govern es considerava oportú iniciar els tràmits per imposar una primera sanció per l'import màxim abans esmentat.

L'Ajuntament de Monistrol de Calders ha actuat en tot moment seguint els paràmetres establerts per la legislació urbanística aplicables i els informes tècnics que obren a l'expedient.

En data 25 de febrer de 2015 es va presentar un escrit a l'Ajuntament en nom del propietari majoritari , en el que es mostra disposat, juntament amb els altres titulars, a procedir al tancament de la zona, procedir a la neteja de l'entorn i, a donar compliment a les ordres d'execució.

I, en data 9 de març de 2015 la propietat ha informat a l'Ajuntament de Monistrol de Calders , que :

1        Han firmat el contracte amb l´empresa que farà el tancament perimetral, i la neteja de l'entorn.

2        En els propers dies faran les analítiques per determinar quin tipus de producte i quines conseqüències mediambientals i sanitàries poden tenir.

3        També es comprovarà en aquestes analítiques si l´uralita existent conté amiant i en quina proporció, o be, si és innocu.

Això és el que considerem havia d'informar als veïns de Monistrol de Calders l'Equip de Govern, i assumim el compromís d'impulsar les actuacions tendents a que es doni compliment a les ordres d'execució a la major brevetat possible, de la qual cosa els mantindrem degudament informats.

 

L'Equip de Govern

 

 

FORMA'T AL MOIANÈS

Propers inicis de cursos del Consorci del Moianès.

Si esteu interessats en participar d'alguna de les accions formatives d'aquest fulletó cal que formalitzeu la inscripció fent-ho presencialment al Consorci del Moianès, a Can Carner, per telèfon al 93.830.14.18 o bé per correu electrònic a l'adreça: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

AJUTS LLOGUER 2015

 

RESOLUCIÓ TES/993/2015, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

 

Destinataris:

1. Persones físiques titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

2. Renda no pot superar a Barcelona i demarcació de Barcelona 600€

 

Els ingressos es tenen en compte en funció dels membres de la unitat de convivència i de l'edat dels convivents.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dimarts 23 de juny de 2015.

 

Per a més informació adreceu-vos a Serveis Socials de l'Ajuntament

 

 

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

No s'ha trobat cap acte.

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona