Accés directe a: cercador, continguts

PROGRAMA FESTA MAJOR

SOPAR POPULAR: VENDA DE TIQUETS A L'AJUNTAMENT I CAL PONSA.

RECORREGUT CORREFOC: INICI CARRER ESGLÉSIA I FINAL A LA FAROLA PASSANT PEL CARRER CALL, VINYA I TORRENT.

CONCERT DE FESTA MAJOR DILLUNS AMB LA GRAN BAND ORQUESTA HORA INICI A LES 23:30H

 

CLASSES D’AIGUAGIM

Gratuïtes i obertes a tothom

Durant el mesos de Juliol i Agost d'11 a 12 del matí

A la piscina Municipal

CONCURS D'IDEES PER AL DISENY DEL MONISTROLL

1. Podrà participar en el seu disseny qualsevol persona, sense cap mena de limitació.

2. El disseny consistirà en un dibuix en dues dimensions, sobre paper i en color. Tanmateix, ha de ser fàcilment adaptable a tres dimensions, sobre qualsevol suport, inclosa la seva realització en figu-ra en qualsevol mena de material. Es tindrà molt en compte aquesta adaptabilitat, a l'hora de dicta-minar el projecte guanyador. El dissenyador podrà, si és el seu desig, participar de forma preferent en aquestes adaptacions, o fer-les ell personalment.

3. El participant en el concurs haurà de presentar el seu projecte a la seu de l'Ajuntament de Monis-trol de Calders, carrer de la Vinya, personalment o per correu certificat. El sobre que presenti ha de contenir:

  • El disseny pròpiament dit, que ha d'incloure almenys la realització de la figura en tres posicions o angles diferents, a més d'una versió simplificada del dibuix apta per a fer-ne un logo.
  • Una declaració jurada de l'autor conforme el seu disseny és del tot personal, i que no l'ha copiat o adaptat d'un altre disseny ja existent. En tot cas, si sorgissin litigis per aquest fet, hauria de respondre personalment el dissenyador, sense que l'Ajuntament de Monistrol de Calders hi tingués cap mena de responsabilitat.
  • Un altre sobre tancat, amb les dades personals completes de l'autor (nom i cognoms, adre-ça, document d'identitat, edat, telèfon, correu electrònic...) en un full en el seu interior.
  • Cada disseny haurà de portar un nom, o lema, que haurà d'estar escrit a l'exterior del sobre que conté les dades personals de l'autor del disseny.

4. El termini de presentació del disseny comença el dia 15 de juny del 2016 i acaba el 28 de juliol del mateix any (el dia abans del començament de la Festa Major). Cal tenir en compte que s'ha de presentar, si es fa personalment, en horaris d'oficina de l'ajuntament, de 10 a 2 de dilluns a diven-dres i el primer dissabte de mes. En el cas dels que concorrin per correu certificat, el segell de correus haurà de dur una data no posterior a la del 25 de juliol esmentat.

5. Hi haurà un jurat avaluador compost per, almenys, dues persones designades d'entre els membres i treballadors del consistori, i tres persones més designades també per l'ajuntament que provinguin dels àmbits de turisme i activitats artístiques. No es decidiran els seus noms fins que es tanqui el ter-mini de presentació d'originals, atès que no es vol tallar la participació de ningú en el concurs, i per tal d'evitar que un participant fos alhora membre del jurat.

6. El guanyador del concurs es quedarà amb la propietat del disseny, i tindrà dret a la percepció dels drets d'autor que generi l'ús comercial del disseny. La manera d'exercir aquests drets d'autor es pactarà amb l'ajuntament a través d'un conveni. Si l'autor hi vol renunciar, haurà de fer-ho constar per escrit. Quedaran exempts de percepció de drets d'autor els usos no comercials (senyalització de rutes i itineraris, ús com a logo del material de promoció turística de Monistrol de Calders, etc.) a càrrec de l'Ajuntament de Monistrol de Calders o de les entitats monistrolenques amb les quals se signi un acord.

7. El guanyador del concurs, propietari del disseny escollit, cedirà de forma gratuïta i per temps indefinit el seu ús a l'Ajuntament de Monistrol de Calders per a finalitats de promoció turística i d'interès públic del municipi. Les adaptacions que s'haguessin de fer en el disseny original aniran a càrrec del guanyador del concurs de la manera com consti en el conveni esmentat en el punt anterior, si no és que hi renuncia per escrit. A partir del tercer any, les adaptacions que es fessin per iniciativa de l'Ajunta-ment de Monistrol de Calders del disseny original es consideraran com un encàrrec a part del que s'inclou en aquest concurs.

8. S'atorgarà al guanyador del concurs un premi de 400 €.

 

 

ESTUDI DE MILLORA DEL TRASPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL MOIANÈS

 

Arran de la creació de la comarca del Moianès i el seu corresponent Consell Comarcal, s'està treballant amb diferents projectes per tirar endavant la comarca.

Entre d'altres , des de la Direcció General de Transport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb el Consell Comarcal del Moianès, s'han iniciat els treballs per realitzar UN ESTUDI QUE ANALITZI LES NECESSITATS DE LES MILLORES A REALITZAR EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE LA COMARCA DEL MOIANÈS.

Per tal de disposar de la màxima informació possible, estem realitzant enquestes a diferents col·lectius. Per això us demanen que ompliu aquesta enquesta apuntant les necessitats, deficiències i propostes a millorar en el transport públic .

És molt important la vostra participació per tal d'identificar les necessitats reals de transport públic de la nostra comarca i així facilitar a la Generalitat de Catalunya el màxim d'informació per tal d'implantar les millores necessàries.

Les enquestes les podeu retornar omplertes FINS EL 29 DE JULIOL :

- Bústies que trobareu a cada Ajuntament i al Consorci del Moianès

- Per mail a : (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

També podeu fer arribar les vostres propostes de millora dels serveis actuals de transport públic al mail :

(Necessites javascript per veure aquest correu-e)

 

 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER LA SELECCIÓ PER LA COBERTURA TEMPORAL

L'objecte d'aquesta convocatoria es la realitzacio de proves selectives per a la seleccio d'un/a auxiliar administratiu/va per tal de cobrir interinament, i fins a la seva provisio reglamentaria, una placa laboral de l'esmentada categoria que es troba vacant a la vigent plantilla.

La cobertura d'aquesta vacant estructural es considera urgent i inajornable per al funcionament ordinari del Consell comarcal del Moianes.

Tambe es procedira a la creacio d'una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritaries de caracter temporal i/o vacants sobrevingudes amb caracter temporal, sempre que es justifiqui, tambe, que la provisio del lloc de treball es per atendre necessitats urgents i inajornables, tal com estableix l'article 20.2 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.

Veure anunci:

ABONAMENTS PISCINA

LA PISCINA MUNICIPAL ESTARÀ OBERTA DEL DIA 18 DE JUNY A L'11 DE SETEMBRE

Per fer l'abonament, cal presentar la documentació següent:

· DNI

· Llibre de família (per abonaments menors de 14 anys)

· Fotografia tamany carnet

A partir del dissabte dia 18 de juny, obrirà les seves portes la Piscina Municipal,es farà la jornada de portes obertes amb l'entrada gratuïta per a tothom .

Es podran fer els abonaments a la mateixa piscina tots els matins.

 

ABONAMENTS PISCINA

 

Euros

1.- Abonament per temporada

 

- Individual

40,00 €

- de 14 a 22 anys

20,00 €

- majors de 65 anys

20,00 €

- persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% (amb declaració oficial)

20,00 €

2. Entrades

 

Laborables i Festius :

- Migdia (matí o tarda)

- dia sencer

 

3,00 €

6,00 €

 

 

 

  • Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta els menors de 14 anys sempre i quan vagin acompanyats d'un adult que disposi d'abonament o entrada , i els aturats que no percebin cap tipus de prestació i estiguin empadronats al municipi de Monistrol de Calders. Els aturats acreditaran aquesta circumstancia mitjançant informe emes pels serveis socials de l'Ajuntament.
  • Gaudiran d'una bonificació de CINC EUROS en tots els abonaments,les persones empadronades al Municipi de Monistrol de Calders.

 

 

 

JOC DEL LLIBRE AMAGAT

Hi ha un llibre amagat

En un lloc que no és cèntric

però hi passa molta gent a prop

 

Trobeu-lo, llegiu-lo (us agradarà),i, en acabat torneu-lo a amagar (digueu-nos on), o amageu-ne un altre a canvi, si us el voleu quedar.

Notifiqueu a Cultura de l'Ajuntament, per poder seguir la pista.

 

Notícies

Totes les notícies | rss

27 Juliol 2016 HORARI CONSULTORI AGOST

7 Juny 2016 ESTIU AMB SALUT

L'Ajuntament informa

Tots els anuncis

25 Juliol 2016 Ple de la Corporaciódia 25 de juliol

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

4 juny

PROGRAMACIÓ FORMATIVA JUNY-JULIOL 2016

PROGRAMA FORMATIU http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/consorci/cursos-cursos-del-consorci-per-arees...

Del 4 Juny 2016 al 30 Juliol 2016

30 juliol

8a TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE PLAQUES DE CAVA

Presentació de la placa conmemorativa dels 25 anys de la Confraria del Cava Sant Llogari. Degustació de Cava Sant LLogari i coca de Monistrol per al...

30 Juliol 2016 de les 10:00h a les 14:00h

31 juliol

32è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

MONISTROL DE CALDERS FESTA MAJOR 2016 32è CONCURS DE PINTURA RÀPIDA 31 DE JULIOL 2016  ...

31 Juliol 2016 de les 8:00h a les 14:00h

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona