Accés directe a: cercador, continguts

Llista d'admesos i exclosos plaça peó brigada amb un pla d'ocupació

 

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 108/2017

Vist l'expedient administratiu  del procés de selecció  per a la provisió d'una plaça  de peó de suport de la Brigada d'Obres amb un Pla d'ocupació, que treballarà per a la regidoria que porta la Brigada Municipal,  amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al municipi de Monistrol de Calders, en règim de personal laboral, amb una durada de SIS mesos, i quaranta hores setmanals, de dilluns a diumenge, havent-se donat la màxima difusió a les bases.

....

 

Vistes les facultats que m'atorga l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases i de règim local, 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, RESOLC:

PRIMER.- APROVAR  la llista d'admesos i exclosos, per a la participació en el l'expedient del procés de selecció  per a la provisió d'una plaça  de peó de suport de la Brigada d'Obres amb un Pla d'ocupació, que treballarà per a la regidoria que porta la Brigada Municipal,  amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al municipi de Monistrol de Calders, en règim de personal laboral, amb una durada de SIS mesos, i quaranta hores setmanals, de dilluns a diumenge.

ASPIRANTS ADMESOS:

 

Núm.

R.E. núm.

DNI

01

994/2017

39.378.061-Z

02

1007/2017

44.989.822-M

ASPIRANT EXCLOSOS:

 

Núm.

R.E. núm.

DNI

03

1027/2017

47.714.312-F

 

Els motius de l'exclusió són els següents:

 

Pel que respecta a l'aspirant núm. 03 amb DNI núm. 47.714.312-F , queda exclòs del procés de selecció per incompliment de l'apartat 3 de les bases en no haver aportat la documentació que es demana, atès que no ha presentat la documentació marcada en negreta següent:

 

a) Currículum vitae  de l'aspirant

b)  Fotocòpia compulsada del DNI o passaport

c)  Certificat d'empadronament

d) Fotocòpia d'estar inscrits a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

e) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Els justificants hauran de ser originals o còpies compulsades.

f)  Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

En no haver presentat la documentació de l'apartat d) incompleix també la condició per a ser aspirant que es conté a l'apartat 2.7 de les bases :

 

"7.- Estar inscrit a l'oficina del Servei de l'Ocupació de Catalunya ( SOC ) com a demandant d'ocupació . Aquestes persones no podran estar donades d'alta a cap dels règims de la Seguretat Social, en els termes del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social."

SEGON.- Les entrevistes i proves es celebraran el proper dia 28 de novembre de 2017, a partir de les 16'00 hores, prèvia citació via telèfon dels participants i, el Tribunal es constituirà el mateix dia i una vegada finalitzades les entrevistes, i estarà format per les següents persones :

-          Presidència:

* Sra.  Judit Sala Carbonés , o persona en qui delegui  del Consell Comarcal  del Moianès /Consorci del Moianès

-    Vocals:

* Sr. Enric Vilatersana i Llorent, Regidor encarregat de la Brigada d'Obres municipal de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sr. Jordi Vall i Droguet i/o David Uró i Vilanova, Arquitectes assessors de l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

* Sra. Glòria Franquesa Piedra,  representant dels treballadors a l'Ajuntament de Monistrol de Calders.

 

Actuarà de Secretari/a  del Tribunal  el que ho sigui de l'Ajuntament, o persona per ell designada.

 

Ho decreta i signa l'Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta,  davant meu, el Secretari, que en dono fe, a Monistrol de Calders 24 de novembre de 2017.

L'Alcaldessa                                                   Davant meu

El Secretari-interventor interí

 

S/ Sílvia Sánchez Castejón

 

Notícies

Totes les notícies | rss

18 Maig 2017 ANALÍTIQUES AIGUA

14 Febrer 2017 DEIXALLERIA CONSORCI

L'Ajuntament informa

Tots els anuncis

20 Novembre 2017 PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 23 DE NOVEMBRE

Vincles ràpids

Agenda

Tots els actes | rss

No s'ha trobat cap acte.

Butlletí digital

Cada setmana rebràs un e-mail amb un resum de l'actualitat del municipi.

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona