Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Actualitat » Notícies » PLE EXTRAORDINARI

PLE EXTRAORDINARI

20 Desembre 2018

CONVOCATÒRIA

 

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 20 de desembre de 2018 (núm. 130/2018 ) s'ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIJOUS DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES  DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL A MONISTROL DE CALDERS, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018.

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA DE LA FASE 1ª DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL XARXA DE CLAVEGUERAM DE MONISTROL DE CALDERS.

4.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE DATA 23/11/2018 I DE LA CERTIFICACIÓ PRIMERA I ÚNICA DE L'OBRA DE REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA DE MONISTROL DE CALDERS.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLAÇA DE L'ESCORXADOR I CANAL DE REG", A  MONISTROL DE CALDERS.

Monistrol de Calders,  20 de desembre   de 2018.

L'Alcalde                                                                                                           Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martínez"

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

 

Monistrol de Calders,  20 de desembre  de 2018.

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona