Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » PLE ORDINARI 8 DE JUNY

PLE ORDINARI 8 DE JUNY

7 Juny 2017 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

 

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 5 de juny del 2017 (núm. 52/2017 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIJOUS DIA 8 DE JUNY DEL 2017 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

 

1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

 

-          Sessió Ordinària del dia  6 d'abril  del 2017.

-          Sessió Extraordinària del dia 26 d'abril del 2017.

 

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI INTERMUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ATENCIÓ BÀSICA-EDUCADORA SOCIAL.

4.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2017.

6.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL MOIANÈS I EL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS PER REGULAR L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA.

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA PLATAFORMA CLARASSÓ DE PROPOSTA PER UN INVENTARI D'AMIANT EXISTENT EN ELS EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS DE MONISTROL DE CALDERS.

8.- DONAR COMPTE DE FORMA ESPECÍFICA DEL DECRET DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA NÚM. 50/2017, DE DATA 30 DE MAIG DE 2017, APROVANT LA SOL·LICITUD D'ACOLLIR-NOS AL PLA EXPERIMENTAL DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS.

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10.- PRECS I PREGUNTES

Monistrol de Calders,  5 de juny  del 2017.

L'Alcaldessa                                                                         Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón "

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

 

Monistrol de Calders,  5 de juny de  2017.

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona