Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DIJOUS DIA 27 DE JULIOL DEL 2017

PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DIJOUS DIA 27 DE JULIOL DEL 2017

26 Juliol 2017 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

 

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 24 de juliol del 2017 (núm. 70/2017 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIJOUS DIA 27 DE JULIOL DEL 2017 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

 

-          Sessió Ordinària del dia  8 de juny  del 2017.

 

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU,  DE LES FESTES LOCALS DE MONISTROL DE CALDERS DE L'ANY 2018.

4.- RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JUNY DE 2017, D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA RURAL L'ESQUEIX - ZER MOIANÈS PONENT.

5.- PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ (PDeCAT) i MONISTROL DEMOCRÀTICA INDEPENDENT ACORD MUNICIPAL (MDI-AM), DE SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT PER LA DECLARACIÓ DE LES RESTES DE L'ANTIC MAS DE PUMANYÀ, COM A BE CULTURAL D'INTERÉS LOCAL.

6.- PROPOSTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PARTIT DEMOCRATA EUROPEU CATALÀ (PDeCAT) i MONISTROL DEMOCRÀTICA INDEPENDENT ACORD MUNICIPAL (MDI-AM), DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2017.

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS EN EL QUAL ES DEMANA EL RECONEIXEMENT I L'HOMENATGE CIUTADÀ A JAUME CATOT I SALLAS, FILL DEL POBLE I MORT PELS NAZIS AL CAMP D'EXTERMINI DE GUSEN, FILIAL DEL DE MAUTHAUSEN, EL 1942.

8.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU,  DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE  2017.

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10.- PRECS I PREGUNTES

Monistrol de Calders,  24 de juliol  del 2017.

L'Alcaldessa                                                                          Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón "

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders,  24 de juliol de  2017.

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona