Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 23 DE NOVEMBRE

PLE SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 23 DE NOVEMBRE

20 Novembre 2017 - Plens de la Corporació |

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 20 de novembre de 2017 (núm. 105/2017 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIJOUS DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2017 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

-          Sessió Ordinària del dia  28 de setembre  de 2017.

-          Sessió Extraordinària del dia 24 d'octubre de 2017.

-          Sessió Extraordinària Urgent del dia 24 d'octubre de 2017.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS DE LES MESES ELECTORALS  A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA  DEL PROPER DIA 21  DE DESEMBRE  DE 2017.

4.- PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA AL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.- PRECS I PREGUNTES

Monistrol de Calders,  20 de novembre  de 2017.

L'Alcaldessa                                                                                                      Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón "

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

 

Monistrol de Calders,  20 de novembre  de  2017.

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona