Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » LA SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 8 DE FEBER

LA SESSIÓ ORDINÀRIA DIA 8 DE FEBER

7 Febrer 2018 - Plens de la Corporació |

 

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 5 de febrer de 2018 (núm. 13/2018 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIJOUS DIA 8 DE FEBRER DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

  • Sessió Ordinària del dia  23 de novembre  de 2017.

  • Sessió Extraordinària del dia 28 de desembre de 2017.

    2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018.-

4.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU,  DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS I ELS AJUNTAMENTS DE  LA COMARCA  PER AL FINANÇAMENT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I A LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT (2017-2019).

5.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL "PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL DE LA XARXA DE CLEVEGUERAM PER MONISTROL DE CALDERS".

6.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL "PROJECTE DE REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA, AL TERME MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS".

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

8.- PRECS I PREGUNTES

Monistrol de Calders,  5 de febrer de 2018.

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

 

Monistrol de Calders,  5 de febrer de 2018 .

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona