Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

16 Abril 2018 - anuncis i publicacions |

ANUNCI

Per la present  us faig avinent que per acord del Ple de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, en sessió del dia 12 d'abril de 2018, es va prendre, entre d'altres el següent ACORD:

"8.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ANOMENADA COMISSIÓ GENERAL DE CONTROL I DICTAMEN, I DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS, CREADES PER ACORD DEL PLE EN SESSIÓ DE DATA 25 DE JULIOL DE 2016.

PRIMER.- Modificar l'apartat tercer del punt 11 de CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ANOMENADA COMISSIÓ GENERAL DE CONTROL I DICTAMEN, acordat en el Ple  en sessió de data 25 de juliol de 2016,  i posterior del Ple de 28 de setembre de 2017,  en el sentit  i redacció següent:

TERCER: El règim de les sessions serà el que resulti necessari per a l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, i que ho requereixin, i,  en el seu cas,  com a mínim es celebrarà una sessió a l'any.  Les sessions d'aquesta Comissió les convocarà la Sra. Alcaldessa a celebrar un  DIMARTS, a les DIVUIT hores de la tarda a la sala de Plens de l'Ajuntament o altre dependència habilitada.

SEGON.- Modificar l'apartat tercer del punt 12 de CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, acordat en el Ple  en sessió de data 25 de juliol de 2016, i posterior del Ple de 28 de setembre de 2017, en el sentit i redacció  següent:

TERCER: El règim de les sessions serà el que resulti necessari per a l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple,  i,  en el seu cas,  com a mínim es celebrarà una sessió a l'any. Les sessions d'aquesta Junta  les convocarà la Sra. Alcaldessa a celebrar un  DIMARTS, a les DIVUIT hores de la tarda a la sala de Plens de l'Ajuntament o altre dependència habilitada.

TERCER: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i publicar-ho al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal. "

Monistrol de Calders a  13 d'abril de 2018.

El Secretari-interventor interí.

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona