Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 12 DE JUNY DE 2018 a les 20:00 hores

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 12 DE JUNY DE 2018 a les 20:00 hores

12 Juny 2018 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

 

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 8 de juny de 2018 (núm. 57/2018 ) s'ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIMARTS DIA 12 DE JUNY DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE LA FASE 1 DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM PER MONISTROL DE CALDERS, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ.

2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DE  REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA  A MONISTROL DE CALDERS,  CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ.

Monistrol de Calders,  8 de juny  de  2018.

L'Alcaldessa                                                                                                      Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón "

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders,  8 de juny  de 2018.

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona