Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » PLE ORDINARI DIJOUS DIA 26 DE JULIOL DE 2018

PLE ORDINARI DIJOUS DIA 26 DE JULIOL DE 2018

25 Juliol 2018 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 23 de juliol  de 2018 (núm. 78/2018 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIJOUS DIA 26 DE JULIOL DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

"1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

-          Sessió Ordinària del dia  7  de juny  de 2018.

-          Sessió Extraordinària del dia 12 de juny de 2018.

-          Sessió Extraordinària del dia 19 de juliol de 2018 (a instancia de la CUP-PA).

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LA 1ª FASE DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM PER MONISTROL DE CALDERS

4.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA, AL TERME MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDER.

5.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENUNCIA DE LA REGIDORA SRA. NOELIA CARREÑO BARRERA

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7.- PRECS I PREGUNTES

Monistrol de Calders,  23 de juliol de 2018.

L'Alcaldessa                                                                                                      Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón"

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona