Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 31 DE GENER

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 31 DE GENER

31 Gener 2019 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

 

Vista la instància de data 14 de gener de 2019, Registre d'entrada 32, i de conformitat amb el que disposen els articles 46.2,a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l'acord del Ple en sessió de data 2 d'octubre de  2018,  em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 28 de gener de 2019 (núm. 12/2019 ) s'ha resolt convocar a petició del GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-PA  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,    el  DIJOUS  DIA 31 DE GENER DE 2019 a les 12:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

ORDRE DEL DIA

 

1.-  PLE MONOGRÀFIC PER SOTMETRE A DEBAT LA NECESSITAT DE REDACTAR UN NOU POUM I QUE AQUEST INCORPORI UN CATÀLEG DEL PATRIMONI. "

Monistrol de Calders,  28 de gener   de 2019.

L'Alcalde                                                                               Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martínez

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

 

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona