Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » PLE ORDINARI DIA 12 DE FEBRER

PLE ORDINARI DIA 12 DE FEBRER

8 Febrer 2019 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  , i el Decret de l'Alcaldia 7/2019, de data 22/01/2019,   em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 7 de febrer  de 2019 (núm. 20/2019 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,  el  DIMARTS DIA 12 DE FEBRER  DE 2019 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:

-          Sessió Ordinària del dia  11 de desembre de 2018.

-          Sessió Extraordinària del dia 27 de desembre de 2018.

-          Sessió Extraordinària del dia 15 de gener de 2019 (instància CUP-PA) .

-          Sessió Extraordinària del dia 31 de gener de 2019 (instància CUP-PA).

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA EXERCICI 2018 CORRESPONENT AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS.

4.- INCREMENT DELS IMPORTS RETRIBUTIUS EN CONCEPTE DE SOU BASE I COMPLEMENTS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS

5.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS A L'ALIANÇA EDUCACIÓ 360, ASSUMINT EL MANIFEST.

6.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA DE LA FASE 1ª DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL XARXA DE CLAVEGUERAM DE MONISTROL DE CALDERS.

7.- APROVACIÓ INICIAL , SI S'ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS.

8.- APROVACIÓ INICIAL , SI S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.

9.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES  FASES 1 i 3 DEL PROJECTE DE  REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA  CONSISTORIAL A MONISTROL DE CALDERS.

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU  AL PLE EN MOTIU DEL CONFLICTE CREAT ENTORN DE CA L'ESPARDENYER.

11.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

12.- PRECS I PREGUNTES.

Monistrol de Calders,  7 de febrer de 2019.

L'Alcalde                                                                                                            Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martinez "

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders,  7 de febrer de 2019 .

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona