Accés directe a: cercador, continguts

Inici » Seu Electrònica » Tauler Anuncis » Ple extraordinari dia 27 de juny

Ple extraordinari dia 27 de juny

26 Juny 2019 - Plens de la Corporació |

 

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 21 de juny de 2019 (núm. 89/2019 ) s'ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala  Petita , en motiu de les obres que s'estan realitzant a la Sala de Plens de l'Ajuntament,   el  DIJOUS  DIA 27 DE JUNY DE 2019 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

2.-  APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

3.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS .

4.- NOMENAMENT, SI S'ESCAU,  DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ORGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE

5.- PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS .

6.- DELEGACIÓ, SI S'ESCAU,  DE COMPETÈNCIES DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA QUE AFECTEN A L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

8.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES ELECTES I REGIM DE RETRIBUCIONS I D'INDEMNITZACIONS

9.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS, DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS, CREADES PER ACORD DEL PLE EN SESSIÓ DE DATA 25 DE JULIOL DE 2016.

10.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU,  DE LES FESTES LOCALS DE MONISTROL DE CALDERS DE L'ANY 2020

11.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1  DE L'OBRA DE LA FASE 1ª I 3ª DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL A MONISTROL DE CALDERS.

12.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU,  D'INICI DE LA TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT PER LA DECLARACIÓ DE L'EDIFICI DE CA L'ESPARDENYER, COM A BE CULTURAL D'INTERÉS LOCAL.

Monistrol de Calders,  21 de juny  de 2019 .

 

El Batlle                                                                                   Davant meu

El Secretari-interventor interí

Ramon Vancells Casacuberta"

 

 

Ajuntament de Monistrol de Calders - Tel. 93 839 90 00 | Fax. 93 839 80 37

Avís Legal · Contactar · Mapa web · Accessibilitat · Crèdits

Amb la col·laboració:

Logotip de la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona