Ple ordinari de 2 d'abril de 2019

Dimarts, 2 d'abril de 2019 de 20.00 h a 22.30 h

Anunci resolució

El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, en sessió ordinària celebrada el dia 2 d’abril de 2019, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit 2/2019. D’acord amb l’article 169.1, per remissió a l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 83 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’expedient se sotmet a informació pública durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Taulell d’Edictes de la Corporació per tal que els interessats examinin l’expedient i presentin les reclamacions que considerin convenients. Si transcorregut aquest termini no es presenten al·legacions, l’acord es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord.

Monistrol de Calders, 8 d’abril de 2019

L’Alcalde, Arturo Argelaguer Martínez

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:03