Procés de selecció per a la provisió de dues places de peó de suport a la brigada d'obres

Dilluns, 10 de juny de 2019 a les 00:00

L'objecte del present  procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders de DOS treballadors/ores per a realitzar les funcions pròpies de la categoria de peó de brigada d'obres, amb un contracte laboral de plans d'ocupació per al municipi de Monistrol de Calders.

La jornada laboral serà de 25 hores setmanals, durant el període de SIS MESOS.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu trobar al web municipal monistroldecalders.cat, a les oficines municipals i a la cartellera. El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 1 de juliol de 2019 a les 13 h.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

  1. Currículum vitae de l'aspirant
  2. Fotocòpia compulsada del DNI o passaport.
  3. Certificat d'empadronament.
  4. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social. (actualitzat a data gener/abril 2019).
  5. Justificants acreditatius dels mèrits al·legats, el quals hauran de ser originals o còpies compulsades.
  6. Fotocòpia d'estar inscrits a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
  7. Còpia confrontada del carnet de conduir B o superior.

Monistrol de Calders, juny de 2019

Darrera actualització: 02.12.2019 | 11:24