Juntes de govern

Segons Decret de l'Alcaldia núm. 88/2019, la Junta de Govern Local, com òrgan corporatiu d’aquest Ajuntament, si és aprovada pel Ple, estarà integrada, a més de l’Alcalde-President, pels membres corporatius següents:

 1. Sr. Antoni Edo Edo.
 2. Sra. Aida Coca Sánchez

SEGON: La Junta de Govern Local tindrà les atribucions següents:

 1. l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega i que a continuació s’expressen:
  1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals. (Art. 53.1.d) D.L. 2/2003)
  2. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. (Art. 53.1.h) D.L. 2/2003).
  3. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les Ordenances Municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans (Art. 53.1.n) D.L. 2/2003).
  4. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la Junta de Govern Local (Art. 53.1.r) D.L. 2/2003).
  5. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament (Art. 53.1.t) D.L. 2/2003).
  6. Les altres atribucions que expressament li delegui el Ple, les lleis i les que la legislació assigni al municipi i no atribueix a altres òrgans
   municipals, excepte les declarades no delegables per disposició legal.
Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:32
Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:32