Bases per a la concessió d'ajuts per casals de lleure municipal esportiu a alumnes de famílies amb necessitats socioeconòmiques 2023

Divendres, 19 de maig de 2023

Les podreu consultar a la pàgina web municipal: monistroldecalders.cat i/o recollir-les a les oficines municipals. El termini per presentar la documentació del 22 de maig del 2023 al 9 de juny 2023 a les 13:00h.

a) Volant d’empadronament.

b) Rebuts d’hipoteca o lloguer, si es dona el cas

c)  Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i  cadascun  dels  membres  que  integren  la  unitat  de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:

c.1)   En el cas de persones en situació d’atur: certificació de la situació d’atur, si es percep o no un prestació econòmica (data actual).

c.2)   En cas de persones en actiu:

c.2.a) Les 3 últimes nòmines. En el cas de no poder aportar les nòmines perquè encara no se’n disposa, el contracte de treball.

c.2.b)   En el cas de treballadors per compte propi, s’haurà d’aportar la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques trimestral o la declaració del darrer exercici fiscal. 

c.2.c) En cas de treballadors per compte aliena, s’haurà d’aportar la declaració de renda del darrer exercici fiscal.

c.3)    En cas de persones pensionista, justificant dels ingressos de la pensió.

d)  Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral integren la unitat de convivència  (data actual).

e)  Justificant demandant d’ocupació al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya).

f)   Fotocòpia del llibre de família, si escau.

g) Sentència i conveni regulador de separació, si escau.

h)  Carnet família nombrosa i/o carnet família monoparental, si escau,

 i)   Targeta discapacitat, si escau.

j)   Declaració jurada en el cas de no disposar d’ingressos o d’acreditació d’aquests.

k)  Nº de compte corrent (IBAN) amb el nom del titular del compte.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 10:01