Procés de selecció per a la provisió d'una plaça interina de tècnic/a de dinamització comunitària de Monistrol de Calders i creació d'una borsa de treball

Dimecres, 14 de setembre de 2022

L’objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders d’un/a tècnic/a mitjana de dinamització comunitària, en règim contracte laboral interí, amb una jornada de 30 hores setmanals de dilluns a divendres, d’una durada màxima de 3 anys que s’iniciarà el mes d’octubre de 2022.

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

1. Currículum de l’aspirant

2. Fotocòpia del DNI

3. Fotocòpia del títol acadèmic  

4. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de “vida laboral” expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l’Administració pública.

5. Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.

6. Certificat de suficiència de Català i que correspon al “certificat C1 o superior” de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts com a equivalents.

7. Designació d’una adreça de correu electrònic on es puguin realitzar les comunicacions i notificacions.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 10:37