Procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la cobertura d'una plaça de tècnic superior arquitecte (grup A1), funcionari/ària interí/ina, i constitució d'una borsa de treball

Divendres, 1 d'octubre de 2021 a les 00:00

És objecte de la present convocatòria, pel sistema de concurs oposició lliure, la cobertura d’una plaça de tècnic superior arquitecte (grup A, subgrup A1), en règim de funcionari/a interí/na, i constitució d'una borsa de treball per a necessitats temporals que es produeixin en relació al lloc de treball. El termini de vigència de la borsa és de tres anys.

Darrera actualització: 24.01.2022 | 16:12