Modificació del cartipàs municipal

Dimarts, 26 de febrer de 2019 a les 00:00

EDICTE de modificació del cartipàs municipal

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, per Decret núm. 22/2019, de data 20 de febrer de 2019, ha RESOLT:

"PRIMER: Deixar sense efecte els nomenaments de Tinents d'Alcalde que van adoptar el nom de Conseller Primer i Conseller segon, acordats en aquesta legislatura.

SEGON : Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament que adoptaran el nom de Conseller primer i Conseller segon per l'ordre que es relaciona seguidament, amb efectes de data d'avui, als membres Corporatius següents:

  • Conseller primer:  Sra. Sílvia Sánchez Castejón .
  • Conseller segon:  Mª Cinta Masramon Marqués.

La Consellera Primera Sra. Sílvia Sánchez Castejón a més d'aquest càrrec que assumeix en substitució de la persona que l'ha renunciat,   també continuarà ostentant el càrrec de Regidora Delegada d'Àrea.

TERCER: Establir  que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels Consellers segons l'ordre establert.

QUART: A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d'absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Conseller  que hagi d'assumir les seves competències.

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda  pel Conseller primer,  i, en el seu defecte, pel successiu nomenat en segon , els quals hauran de donar compte d'això  a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells.

CINQUÈ: Comunicar aquest Decret als Consellers afectats, fent-los constar  que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde Accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne de noves.

SISÈ: Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta Resolució en la propera sessió que es convoqui, en compliment de l'establert al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i es publicarà en extracte mitjançant Edicte al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d'edictes i a la pàgina web municipal, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent del present Decret. " 

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, per Decret núm. 23/2019, de data 20 de febrer de 2019, ha RESOLT:

"PRIMER: Mitjançant el present Decret es deleguen les atribucions que aquesta Alcaldia corresponguin en relació a les matèries o assumptes que es determinen:

a) A la Consellera Primera,   Sra.  Sílvia Sánchez Castejón,  se li deleguen les matèries relacionades amb l' ÀREA D'EDUCACIÓ i TECNOLOGIA : Educació, Infància i Joventut, Comunicació i Transparència, Noves Tecnologies.

b) A la Consellera segona, Sra. Mª Cinta Masramon Marqués, se li deleguen les matèries relacionades amb l'ÀREA DE CULTURA , FESTES i PARTICIPACIÓ CIUTADANA: Cultura, Festes, Teixit Associatiu i Participació Ciutadana,  atenció a la Gent Gran .

c) L'ÀREA DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA, que inclou Presidència, Representació, Relacions Institucionals,   Economia i Hisenda,  Administració,  Governació, Personal de l'Ajuntament;  Medi Ambient i Mon rural; Obres i Urbanisme; Salut Pública i Acció Social, i l'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS :  Manteniment Via Pública, Parcs i Jardins, Comerç, Turisme i Promoció Econòmica,  Serveis Municipals, i  personal de la Brigada d'Obres i Esports, no es deleguen a cap Regidoria, restant assumides per aquesta Alcaldia.

SEGON: En l'àmbit material objecte de les delegacions esmentades, els Consellers primer i segon ,  dirigeixen, inspeccionen i impulsen els serveis, actuen sota la direcció i coordinació de l'Alcaldia, a la qual  han de mantenir permanentment  informat de cadascun dels afers, efectuen propostes, informen i dictaminen sobre resolucions i acords que corresponguin adoptar als diferents òrgans municipals, proposen despeses i desenvolupen la política municipal en aquells assumptes que comprèn l'Àrea de gestió delegada.

TERCER: L'exercici de les Delegacions a que es refereixen els punts anteriors d'aquest Decret s'inicien des del moment de la notificació a l'interessat i prèvia acceptació per ell mateix, expressa o tàcita, aquesta última s'entén efectuada si passades vint-i-quatre hores des de la notificació no diuen res al respecte.

QUART: Del contingut d'aquest Decret se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que celebri i se li donarà el tràmit reglamentari corresponent."

L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, per Decret núm. 24/2019, de data 20 de febrer de 2019, ha RESOLT:

"PRIMER: Que la Junta de Govern Local, com òrgan corporatiu d'aquest Ajuntament,  estarà integrada, d'ara en endavant, a mes de l'Alcalde-President, pels membres corporatius següents:

a) Sra. Sílvia Sánchez Castejón

b) Sra.  Mª Cinta Masramon Marqués

 

SEGON: Ratificar que la Junta de Govern Local , tindrà les  atribucions que es van delegar amb el Decret de l'Alcaldia 101/2018 de data 20 de setembre de 2018.

 

TERCER: Aquest Decret se'n donarà compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, notificant-ne, a més, personalment als designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i a la pàgina web municipal,  sense perjudici de la seva efectivitat del dia següent al de la present resolució."

Monistrol de Calders a 22 de febrer de 2019

L'Alcalde

s/ Arturo Argelaguer Martínez

Darrera actualització: 14.06.2019 | 13:00