Procés de selecció per a la provisió d'una plaça de mestre d'educació infantil de la Llar d'infants de Monistrol de Calders i creació d'una borsa de treball

Dilluns, 22 de juliol de 2019 a les 00:00

L'objecte del present procés de selecció és la contractació per part de l'Ajuntament de Monistrol de Calders d'un/a mestre/a  de llar d'infants municipal, amb un contracte laboral, amb una jornada de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres, durant el període d'ONZE MESOS, que s'iniciarà el mes de setembre de 2019 i acabarà el mes de  juliol de 2020.

Les bases d'aquest procés de selecció les podeu en el document pdf adjunt, a les oficines municipals i a la cartellera.

El termini per a presentar la instància a l'Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 16 d'agost de 2019, a les 13 h.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

  1. Currículum de l'aspirant
  2. Fotocòpia del DNI (compulsada)
  3. Fotocòpia del títol acadèmic (compulsat)
  4.  Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. Caldrà aportar contractes de treball, nomenaments i informe de "vida laboral" expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i/o certificats de serveis prestats en cas de tenir experiències en l'Administració pública.
  5. Adaptacions necessàries que es creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.
  6. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial, en el cas de trobar-se exempt de realitzar l'exercici de català.
  7. Designació d'una adreça de correu electrònic on es puguin realitzar les comunicacions i notificacions.

Monistrol de Calders, juliol de 2019

Darrera actualització: 26.07.2019 | 10:21