Ple extraordinari de 15 de gener de 2019

Dimarts, 15 de gener de 2019 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

Vista la instància de data 27 de desembre de 2018, Registre d'entrada 936, i de conformitat amb el que disposen els articles 46.2,a)  de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, els diversos acords que s'han pres en el cartipàs municipal, i l'article 56 del ROM, que preveu en el seu apartat  segon la celebració dels plens en un altre local de propietat municipal, i amb la previsió de que no hi hagi espai suficient a l'actual sala de Plens, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 10 de gener de 2019 (núm. 01/2019 ) s'ha resolt convocar a petició del GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-PA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, en aquesta ocasió i amb caràcter excepcional, a la Sala Petita, Passatge Pavelló, el DIMARTS DIA 15 DE GENER DE 2019 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

1.  PLE MONOGRÀFIC PER PARLAR SOBRE EL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLAÇA DE L'ESCORXADOR I CANAL DE REG", AIXÍ COM DELS PROJECTES "D'ENDERROC I CONSOLIDACIÓ DE PARET MITGERA" .

Monistrol de Calders, 10 de gener de 2019.

L'Alcalde                                                                               Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martínez

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders, 10 de gener de 2019

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:06