Ple extraordinari de 19 de juliol de 2018

Dijous, 19 de juliol de 2018 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 16 de juliol de 2018 (núm. 74/2018 ) s'ha resolt convocar a petició del GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-PA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el  DIJOUS DIA 19 DE JULIOL DE 2018 a les 20:00 hores per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1. COM GESTIONA EL GOVERN LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT I ELS CONFLICTES QUE S'HI PUGUIN DONAR .

Monistrol de Calders, 16 de juliol de 2018 .

L'Alcaldessa                                                                                                      Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón"

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders,16 de juliol de 2018

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:13