Ple extraordinari de 27 de desembre de 2018

Dijous, 27 de desembre de 2018 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 20 de desembre de 2018 (núm. 130/2018 ) s'ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIJOUS DIA 27 DE DESEMBRE DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

"ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES  DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL A MONISTROL DE CALDERS, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ.

2. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2018 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L'OBRA DE LA FASE 1ª DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL XARXA DE CLAVEGUERAM DE MONISTROL DE CALDERS.

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DE DATA 23/11/2018 I DE LA CERTIFICACIÓ PRIMERA I ÚNICA DE L'OBRA DE REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA DE MONISTROL DE CALDERS.

5. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL "PROJECTE D'URBANITZACIÓ PLAÇA DE L'ESCORXADOR I CANAL DE REG", A  MONISTROL DE CALDERS.

 

Monistrol de Calders,  20 de desembre   de 2018.

L'Alcalde                                                                                                           Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martínez"

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

 

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders, 20 de desembre de 2018.

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:07