Ple ordinari de 12 de febrer de 2019

Dimarts, 12 de febrer de 2019 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  , i el Decret de l'Alcaldia 7/2019, de data 22/01/2019,   em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 7 de febrer  de 2019 (núm20/2019 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIMARTS DIA 12 DE FEBRER  DE 2019 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 

  • Sessió Ordinària del dia  11 de desembre de 2018.
  • Sessió Extraordinària del dia 27 de desembre de 2018.
  • Sessió Extraordinària del dia 15 de gener de 2019 (instància CUP-PA) .
  • Sessió Extraordinària del dia 31 de gener de 2019 (instància CUP-PA).

2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA EXERCICI 2018 CORRESPONENT AL MUNICIPI DE MONISTROL DE CALDERS.

4. INCREMENT DELS IMPORTS RETRIBUTIUS EN CONCEPTE DE SOU BASE I COMPLEMENTS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS

5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS A L'ALIANÇA EDUCACIÓ 360, ASSUMINT EL MANIFEST.

6. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE L'OBRA DE LA FASE 1ª DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL XARXA DE CLAVEGUERAM DE MONISTROL DE CALDERS.

7. APROVACIÓ INICIAL , SI S'ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS.

8. APROVACIÓ INICIAL , SI S'ESCAU, DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.

9. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES  FASES 1 i 3 DEL PROJECTE DE  REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA  CONSISTORIAL A MONISTROL DE CALDERS.

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU  AL PLE EN MOTIU DEL CONFLICTE CREAT ENTORN DE CA L'ESPARDENYER.

11. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

12. PRECS I PREGUNTES.

 

Monistrol de Calders, 7 de febrer de 2019.

L'Alcalde                                                                                                            Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martinez"

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell 

Monistrol de Calders, 7 de febrer de 2019 .

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:04