Ple ordinari de 26 de juliol de 2018

Dijous, 26 de juliol de 2018 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 23 de juliol  de 2018 (núm78/2018 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIJOUS DIA 26 DE JULIOL DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

"ORDRE DEL DIA

"1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 

  • Sessió Ordinària del dia 7 de juny  de 2018.
  •  Sessió Extraordinària del dia 12 de juny de 2018.
  • Sessió Extraordinària del dia 19 de juliol de 2018 (a instancia de la CUP-PA).

2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LA 1ª FASE DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM PER MONISTROL DE CALDERS

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA, AL TERME MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS.

5. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RENUNCIA DE LA REGIDORA SRA. NOELIA CARREÑO BARRERA.

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7. PRECS I PREGUNTES.

Monistrol de Calders, 23 de juliol de 2018.

L'Alcaldessa                                                                                                      Davant meu

El Secretari-interventor interí

Sílvia Sánchez Castejón"

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:12