Ple extraordinari de 16 d'octubre de 2018

Dimarts, 16 d’octubre de 2018 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 10 d'octubre de 2018 (núm. 111/2018 ) s'ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIMARTS DIA 16 D'OCTUBRE DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

"ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DEL "PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ CASA CONSISTORIAL" A MONISTROL DE CALDERS.

2. APROVACIÓ  PROVISIONAL, SI S'ESCAU,  DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2019.

Monistrol de Calders, 10 d'octubre de 2018.

L'Alcalde                                                                               Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martínez"

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:10