Ple extraordinari de 18 de setembre de 2018

Dimarts, 18 de setembre de 2018 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

Amb la finalitat de prosseguir amb la tramitació de l'expedient iniciat amb l'escrit de renúncia de la Sra. Sílvia Sánchez Castejón del seu càrrec d'Alcalde, vist l'Acord de la Corporació de coneixement de la renúncia de data d'avui dia 13 de setembre de 2018 i a l'efecte de complir amb l'establert en l'article 40.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i la resta de legislació aplicable, per Decret de l'Alcaldia en funcions de data 13 de setembre de 2018, Decret núm. 96/2018, i l'acord al que han arribat els grups polítics municipals, es convoca SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIMARTS DIA 18 DE SETEMBRE DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA 

1. ELECCIÓ ALCALDE.

 

Monistrol de Calders, 13 de setembre de 2018.

L'Alcalde en funcions                                                          Davant meu

El Secretari-interventor interí

Enric Vilatersana Llorent"

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:11