Ple extraordinari de 3 d'octubre de 2018

Dimecres, 8 de maig de 2019 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 27 de setembre de 2018 (núm. 103/2018 ) s'ha resolt convocar SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIMARTS DIA 2 D'OCTUBRE DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent :

"ORDRE DEL DIA

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA QUE AFECTEN A LA NOVA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.

2. MODIFICACIÓ DEL DIA DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE DE L'AJUNTAMENT I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  EN EL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL.

3. NOMENAMENT, SI S'ESCAU,  DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ORGANS COL·LEGIATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE.

4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS .

5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD  DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES ELECTES I REGIM DE RETRIBUCIONS I D'INDEMNITZACIONS.

6. INCREMENT DELS IMPORTS RETRIBUTIUS EN CONCEPTE DE SOU BASE I COMPLEMENTS DEL PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.

7.-MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS DEL PDeCAT I DEL MDI-AM AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L'1 D'OCTUBRE

 

Monistrol de Calders, 27 de setembre de 2018.

L'Alcalde                                                                              Davant meu

El Secretari-interventor interí

Arturo Argelaguer Martínez"

 

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Monistrol de Calders, 27 de setembre de 2018.

Darrera actualització: 6.02.2020 | 09:29