Ple extraordinari de 30 d'abril de 2019

Dimarts, 30 d’abril de 2019 de 20:00 a 22:30

Anunci

El Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders en sessió extraordinària celebrada el dia 30 d’abril de 2019, va aprovar el Pla de Desplegament de Xarxa FTTH al terme municipal de Monistrol de Calders i Projecte tècnic del desplegament de planta externa presentat per la societat CENTRE INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE CATALUNYA S.L. (CITTEC SL) al municipi de Monistrol de Calders, sense perjudicis a tercers i salvant el dret a la propietat, supeditat a l’obtenció d’altres autoritzacions que seguint preceptives, i d’acord amb les condicions contemplades en l’informe del Tècnic Municipal de data 3 d’abril de 2019.

L’expedient es troba a exposició pública, per un termini de vint dies hàbils, a comptar des del següent a la data en què es verifiqui la seva publicació oficial d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i la pàgina web municipal.

Es podrà consultar l’expedient en horari d’atenció al públic de l’Ajuntament, als efectes de presentació de possibles al·legacions o reclamacions. Si transcorregut l’esmentat termini no se’n presenta cap, el projecte s’entendrà definitivament aprovat.

Monistrol de Calders, a 6 de maig de 2019

L’Alcalde, Arturo Argelaguer Martínez

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:02