Ple extraordinari de 31 de gener de 2019

Dijous, 31 de gener de 2019 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

Vista la instància de data 14 de gener de 2019, Registre d'entrada 32, i de conformitat amb el que disposen els articles 46.2,a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l'acord del Ple en sessió de data 2 d'octubre de  2018, em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 28 de gener de 2019 (núm. 12/2019) s'ha resolt convocar a petició del GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE LA CUP-PA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9,    el DIJOUS DIA 31 DE GENER DE 2019 a les 12:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. PLE MONOGRÀFIC PER SOTMETRE A DEBAT LA NECESSITAT DE REDACTAR UN NOU POUM I QUE AQUEST INCORPORI UN CATÀLEG DEL PATRIMONI.

Monistrol de Calders, 28 de gener de 2019.

L'Alcalde, 
Arturo Argelaguer Martínez

Davant meu,
El Secretari-interventor interí

De conformitat amb l'ordre del dia anterior, se'l convoca a la referida sessió, pregant que en cas de no poder assistir ho posi en coneixement de l'Alcaldia indicant els motius que ho justifiquin.

El Secretari-interventor interí

Joan Bofarull Farguell

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:05