Ple ordinari de 13 de setembre de 2018

Dijous, 13 de setembre de 2018 de 20:00 a 22:30

Convocatòria

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  i el Decret de l'Alcaldia 90/2018, de data 31 d'agost de 2018,   em plau fer-vos avinent que per Decret de l'Alcaldia - Presidència de data 7 de setembre  de 2018 (núm94/2018 ) s'ha resolt convocar LA SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc, a la Sala de Plens habilitada a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament, carrer de la Vinya núm. 9, el DIJOUS DIA 13 DE SETEMBRE DE 2018 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

"ORDRE DEL DIA

"1.- APROVACIÓ , SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 

  • Sessió Ordinària del dia 26  de juliol de 2018.

2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.

3. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. MARIA CINTA MASRAMÓN MARQUÉS.

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L' EXERCICI 2017.

5. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 D'AGOST  DE 2018, D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR PRINCIPAL DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM PER MONISTROL DE CALDERS (FASE 1).

6. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29 D'AGOST  DE 2018, D'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE LES OBRES DE REPAVIMENTAT DELS CARRERS SALADICH, SANT JORDI, CANIGÓ, MIGDIA I GRANERA, AL TERME MUNICIPAL DE MONISTROL DE CALDERS.

7. RATIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2018, D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, I L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ INFANTIL A L'ESCOLA RURAL L'ESQUEIX- ZER MOIANÈS PONENT. 

8. APROVACIÓ INICIAL , SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2018 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018.

9. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'EXEMPCIÓ DE L'ICIO A L'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA D'OBRES 14/2018 DE REHABILITACIÓ DE L'ESCALA DEL CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU.

10. ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

11. PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:11