Ple ordinari de 5 maig de 2015

Dimarts, 5 de maig de 2015 de 20:00 a 22:30

DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚM. 37/2015

De conformitat amb el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 98.a) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper DIMARTS DIA 5 DE MAIG de 2015 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes inclosos en el següent:

ORDRE DEL DIA

 1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
  • Sessió Ordinària del dia  3 de  març de 2015.
  • Sessió Extraordinària  del dia 30 de març de 2015.
  • Sessió Extraordinària del dia 27 d'abril de 2015.
 2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DICTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D'ALTRES ASSUMPTES D'INTERÈS DEL PLE.
 3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL MODEL DE DECLARACIÓ SOBRE CAUSES DE POSSIBLE INCOMPATIBILITAT I ACTIVITATS QUE PROPORCIONIN O PUGUIN PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS, AIXÍ COM DEL MODEL DE DECLARACIÓ SOBRE BENS I DRETS PATRIMONIALS I LA CREACIÓ DELS SEUS CORRESPONENTS REGISTRES.
 4. ELECCIÓ, SI S'ESCAU, DE LES PERSONES PER A PROVEIR ELS CÀRRECS DE JUTGE/ESSA TITULAR I JUTGE/ESSA SUBSTITUT/A DEL JUTJAT DE PAU DE MONISTROL DE CALDERS.
 5. ACCEPTACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADJUDICACIÓ EN FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS DE LES ESCULTURES QUE ACORDARÀ EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ EN LIQUIDACIÓ "FUNDACIÓ PRIVADA FELIX ESTRADA-SALADICH" .
 6. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MUNICIPAL D'OBRA ORDINÀRIA QUE PORTA PER TÍTOL "PROJECTE TÈCNIC DE REFORMA, AMPLIACIÓ I CANVI D'US D'UN EDIFICI EXISTENT PER A CONSULTORI LOCAL".
 7. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE L'ATORGAMENT DE COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS. PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CARRECS ELECTES  LOCALS,  PER A L'ANY 2015.
 8. PUNTS SOBREVINGUTS.
 9. 9. PRECS I PREGUNTES.
Darrera actualització: 30.07.2019 | 13:26