Modificació Puntual de Límits de Sòl Urbà i Clau de Zona, Carrer Sastre, PGOU Monistrol de Calders

Dimarts, 4 d’abril de 2023

ANUNCI

Aprovat inicialment per Acord del Ple de l’Ajuntament de Monistrol de Calders en sessió de data 30 de març de 2023,  el projecte de Modificació Puntual de Límits de Sòl Urbà i Clau de Zona, Carrer Sastre,  PGOU Monistrol de Calders, que ha redactat l’Arquitecte Sr. Jaume Casas Busquet, Col·legiat núm. 25.895/4, i de conformitat amb l’establert a l’article 85 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d’UN MES, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades al carrer de la Vinya núm. 9, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament monistroldecalders.cat.

En el mateix acord del Ple del dia 30 de març de 2023, es va suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent; la durada de la suspensió és d’UN ANY.

Monistrol de Calders, datat i signat electrònicament

El Batlle

s/ Ramon Vancells Casacuberta

 

Darrera actualització: 4.04.2023 | 13:09