Comissions

Comissió Especial de Comptes

La Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l’Alcaldia, essent substituït, en cas d’absència, pel primer Tinent d’Alcalde i/o pel segon Tinent d’Alcalde.

La Comissió Especial de Comptes estarà integrada, a més, per un representant de cada grup municipal designat per aquest, en aplicació del criteri de vot ponderat, podent nomenar cada Grup els membres suplents que consideri.

La Comissió Especial de Comptes està composta pels regidors següents:

  • Grup Polític Municipal Junts per Monistrol de Calders – Compromís Municipal

President : Arturo Argelaguer Martínez

Titular : Valentí Prat San Andrés 

Suplent : Francesc Berenguer Vila

                  

  • Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Monistrol de Calders

Titular: Quintí Ustrell Garrigós 
Suplent: Òscar Marquina Alòs

Secretari-interventor: El que ho sigui de la Corporació o funcionari en qui delegui.

El sistema de vot de la Comissió Especial de Comptes és ponderat en funció del nombre de regidors de cada grup en el Ple de la Corporació.

Darrera actualització: 16.10.2023 | 13:26
Darrera actualització: 16.10.2023 | 13:26