PLE ORDINARI DIA 9 ABRIL

Divendres, 5 d’abril de 2024
Decret de
l’Alcaldia-Presidència de data 4 d’abril de 2024, s’ha resolt convocar SESSIÓ
ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que
tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.
Convocatòria de sessió ordinària per tractar els assumptes inclosos en el
següent :
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ , SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
- Sessió Ordinària del dia 19 de desembre de 2023
- Sessió Extraordinària dia 31 de gener de 2024.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE
LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA AIXÍ COM DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I
D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE.
3.- INCREMENT DE LA PART VARIABLE DELS IMPORTS RETRIBUTIUS EN
CONCEPTE DE SOU BASE I COMPLEMENTS DEL PERSONAL LABORAL I
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE CALDERS.
4.- APROVACIÓ DEL PACTE SOCIAL DE L’AIGUA.
5.- APROVACIÓ INICIAL , SI S’ESCAU, DE L’ ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA, A MONISTROL
DE CALDERS
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DEL
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA CASA
CONSISTORIAL, FASE 2 i 4.
7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CONVOCATORIA (TD06-014): CONVOC_CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINARIA PLE Núm. Anotació Sortida: 218, Data Sortida: 04/04/2024 10:44:00
DIA 9 ABRIL 2024 _04042024
Codi per a validació: UMAT2-CVX55-83Q2I
Data d'emissió: 4 de Abril de 2024 a les 11:28:11
Pàgina 1 de 2
El document ha estat signat per :
1.- Secretari de l'Ajuntament de Monistrol de Calders. Signat 04/04/2024 10:24
SIGNAT
04/04/2024 10:24
AquestaSESSIÓ
ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i quSESSIÓ
ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que
tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.e
tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.SESSIÓ
ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que
tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.SESSIÓ
ORDINÀRIA
del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que
tindrà lloc
a la Sala de Plens de l’Ajuntament
, carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el
DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.SESSIÓ
ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que
tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9,
planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.

 
SESSIÓ ORDINÀRIA del Ple de la Corporació (corresponent al mes de març) i que tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament , carrer de la Vinya núm. 9, planta baixa, el DIMARTS DIA 9 D’ABRIL DE 2024 a les 20:00 hores.
 

Darrera actualització: 8.04.2024 | 13:51